Coup1111 1501 -20
Zuize 1417 +20

Kiểu: Cờ úp, 22/11/2020

71 nước, 7 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua