Coup1111 1463 +16
Zuize 1455 -16

Kiểu: Cờ úp, 22/11/2020

46 nước, 4 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết