Kuwin6789 1414 +15
nhantran 1384 -15

Kiểu: Cờ úp, 14/1/2021

54 nước, 11 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết