Kiểu: Cờ úp, 14/1/2021

56 nước, 4 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết