Hwah 1672 +8
thongphung 1484 -8

Kiểu: Cờ úp, 14/1/2021

15 nước, 1 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua