tenten 1582 +5
trieuca 1307 -5

Kiểu: Cờ úp, 14/1/2021

28 nước, 1 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết