Hwah 1625 -20
Tieudaodu2 1537 +20

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

63 nước, 11 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua