Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

73 nước, 8 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết