Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2021

16 nước, 2 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua