Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2021

59 nước, 7 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua