thanh.tr122 1536 +20
dochiliem 1618 -20

Kiểu: Cờ úp, 26/2/2021

48 nước, 4 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết