dohaihanoi 1641 -21
haiauvnn 1520 +21

Kiểu: Cờ tướng, 28/2/2021

73 nước, 10 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ