Kiểu: Cờ úp, 2/3/2021

66 nước, 5 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua