Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

62 nước, 9 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ