Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

7 nước, 1 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ