Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

39 nước, 5 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ