Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

20 nước, 2 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua