Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

16 nước, 1 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua