Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

47 nước, 10 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua