Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

38 nước, 5 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ