Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

53 nước, 7 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ