Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

31 nước, 5 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ