Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

39 nước, 3 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết