Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

17 nước, 2 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua