Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

48 nước, 7 phút : 04 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua