Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

65 nước, 9 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua