bebyco 1414 +14

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

46 nước, 4 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết