Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

105 nước, 22 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua