Lazaro 1310 +17

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

117 nước, 16 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết