Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

94 nước, 11 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết