Lazaro 1290 +17

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

77 nước, 9 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết