Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

33 nước, 3 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết