Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

33 nước, 4 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết