Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

29 nước, 4 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết