Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

50 nước, 6 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua