Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

62 nước, 11 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết