Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

132 nước, 14 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết