Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

54 nước, 5 phút : 01 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết