Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

29 nước, 2 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua