dochiliem 1555 +21
Saigon4 1676 -21

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

60 nước, 9 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua