Tien789 1620 -19
dochiliem 1547 +19

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

97 nước, 12 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua