dochiliem 1575 +19
tieungao.up 1645 -19

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

82 nước, 14 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua