dochiliem 1591 +10

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

41 nước, 5 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ