catcat 1704 -26
033933235 1449 +26

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

39 nước, 6 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua