033933235 1475 -16
Ken78 1439 +16

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

73 nước, 11 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ