033933235 1459 -8
catcat 1678 +8

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

63 nước, 9 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết