catcat 1686 +7
033933235 1451 -7

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

84 nước, 13 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết