Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

2 nước, 0 phút : 07 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua