Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

60 nước, 5 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết