Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

32 nước, 3 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết